เวียดนามร่วมมือไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การรุกล้ำน่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้านของเรือประมงเวียดนาม ได้สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และการส่งออกของเวียดนาม อีกทั้งยังทำให้สินค้าประมงของเวียดนามนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าสำคัญโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ที่คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้ขึ้นบัญชีใบเหลืองของการทำประมงเวียดนาม ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2017

เนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ่ถูกจับได้หลังบุกรุกเข้าไปในน่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้านทั้งอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย เพื่อลักลอบการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) ซึ่งทาง EC ได้ส่งสัญญาณไปยังว่าเวียดนามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมานั้น ไม่ได้ใช้ความพยายามไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา

ข้อบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบการประมงแบบผิดกฎหมายในระดับท้องถิ่นมีความเข้มงวดและกว้างขวางมากขึ้น เพื่อมือรับการทำประมงผิดกฎหมายที่แพร่หลายในเวียดนาม เนื่องจากความเสี่ยงต่ำและการให้ผลกำไรที่สูง ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับชาวประมง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าประมงของเวียดนามประยังต่างประเทศ ทำให้เวียดนามศูนย์เสียตลาดไปมหาศาล และเป็นสิ่งที่ภาครัฐของเวียดนามกำลังหาทางแก้ไขปัญหา

Le Thi Thu Hang โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวในการแถลงข่าวในเมื่อที่ 7 กรกฎาคมว่า เวียดนามจะร่วมมือกับนานาชาติในความพยายามต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมาย และส่งเสริมการจัดการประมงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

โดยจุดยืนของเวียดนามต่อการประมงผิดกฎหมาย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า เวียดนามจะวางแผนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วยการแสวงหาประโยชน์จากแหล่งทางทะเลที่เหมาะสมตาม ระเบียบว่าด้วยการประมง IUU ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศที่เวียดนามได้ลงนาม

ในจำนวนนั้น เวียดนามได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายแห่งท้องทะเล (UNCLOS) อย่างเคร่งครัดว่าด้วยแหล่งปลาที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูง

เวียดนามควรพิจารณาเรียนรู้จากเพื่อนบ้านอย่างไทย ซึ่งเคยได้รับใบเหลืองจากยุโรปเมื่อดือนเมษายน 2015 แต่ด้วยความพยายามอย่างจริงจัง ประเทศไทยจึงถูกถอดออกจากกลุ่ม “ประเทศที่ถูกเตือน” ในปี 2019

กลยุทธ์ของไทยคือการปฏิรูประบบกฎหมาย การลงทุน ในระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง และร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประมงอย่างครอบคลุม พระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2558 อันมีพื้นฐานมาจากกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้ประกาศใช้อย่างรวดเร็วหลังจากออกใบเหลือง

กฎหมายนี้ยอมรับว่าการทำประมงโดย IUU เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ และปรับไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของมูลค่าที่จับได้ ที่สำคัญที่สุดไทยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการดำเนินคดี IUU ประมาณ 4,400 คดีตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

ส่วนเวียดนามพยายามปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป โดยทบทวนเพิ่มเติมเอกสารทางกฎหมาย และการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรในกฎหมายการประมงฉบับแก้ไข และแผนปฏิบัติการของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างอ่อนแอและไม่สอดคล้องกันในระดับจังหวัด ค่าปรับสูงสุดของการทำประมงผิดกฎหมายที่จับได้ในเวียดนามคือ 1 พันล้านดองเวียดนาม หรือ 1.5 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีผู้ทำประมงผิดกฎหมายน้อยลง

เวียดนามยังพิจารณาความสำเร็จของไทยในการบรรลุความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RMFOs) และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเวลานานแล้วที่ RFMO มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย IUU องค์กรเหล่านี้

ช่วยดำเนินการตรวจสอบในท่าเรือและในทะเล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมง IUU

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่ามหาสมุทรอินเดียและเป็นสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมาธิการการประมงแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกลาง นอกจากนี้ยังเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ข้อตกลงการเก็บปลาของสหประชาชาติ ข้อตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐท่าเรือ (PSMA) และข้อตกลงการประมงมหาสมุทรอินเดียตอนใต้

ปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของคณะกรรมาธิการการประมงแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกลาง และเข้าร่วมในคณะทำงานด้านมหาสมุทรและการประมงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2019 เวียดนามได้ลงนามใน PSMA ด้วย

เวียดนามควรเร่งความร่วมมือกับ RFMOs และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแสวงหาการแบ่งปันข้อมูลและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากพันธมิตรต่างชาติต่อไป คล้ายกับประเทศไทยโดยยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยการประมงโดย IUU

ทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าในการแก้ไขปัญหาประมง IUU แล้ว ตามแผนป้องกันและควบคุมการทำประมง IUU ที่เพิ่งให้สัตยาบันว่าจะแห้ไขปัญหาทั้งหมดได้ในปี 2025

แผนดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามกิจกรรมการประมง ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศ และพัฒนาการทำประมงของเวียดนามสู่ความยั่งยืน ความรับผิดชอบ และการบูรณาการระหว่างประเทศ มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาชีวิตของประชาชน รับรองความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ และปกป้องอธิปไตยของประเทศ

ดังนั้น ก่อนส่งออก เรือประมงทุกลำที่มีความยาวสูงสุด 15 เมตรขึ้นไปจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังการล่องเรือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุมตลอดกระบวนการขนถ่ายที่ท่าเรือ

ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมดที่มาจากเรือประมงต่างประเทศที่มาถึงท่าเรือเวียดนามจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมตามระเบียบข้อบังคับของความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐท่าเรือ (PSMA)

รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกับประเด็น IUU อย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ EC ยกเลิกใบเหลืองในภาคการประมงของประเทศ เวียดนามมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมาย

สำหรับความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง IUU ระหว่างไทยกับเวียดนาม ได้จัดตั้งความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกเรือประมง โดยจัดคณะทำงานทั้งสองฝ่าย โดยคำสั่งที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนจากกองทัพเรือ ศูนย์บัญชาการบังคับบัญชาการนาวิกโยธินไทย (ThaiMECC) สำนักงานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมเจ้าท่า กรมประมง และสำนักกิจการการเกษตรต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน และพัฒนาความร่วมของทั้งสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมกันต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า